อาร์ทิสโก (artisgo) ข้อกำหนดการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
(ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)
ข้อกำหนดการใช้บริการ (Terms of Service)

กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้บริการโดยละเอียด หนังสือฉบับนี้เป็นข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของแอพพลิเคชัน คุณได้ทำการยืนยันว่าได้อ่าน ยอมรับ และตกลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขที่มี หากคุณไม่ยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึง หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้บุคคล และนิติบุคคลบริษัท อาร์ทิสโก จำกัด ที่เกี่ยวข้องที่มีตามที่กำหนดไว้

คำนิยาม (Definition)

“บริษัท” หมายถึง บริษัท อาร์ทิสโก จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการแอพพลิเคชันอาร์ทิสโก โดยบริษัทไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะให้บริการแก่ผู้ใช้งานโดยตรง

"Company" means Artisgo Company Limited, which owns and operates an Artisgo Application. The company does not act as a service provider which the service provider will provide services to users directly.

“บริการ” หมายถึง บริการที่ผู้ใช้งานทำการจองกับผู้ให้บริการผ่านอาร์ทิสโก

"Service" means the service that the user books with the service provider.

“อาร์ทิสโก” หมายถึง แพลตฟอร์ม และระบบบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บริษัทพัฒนาขึ้น

“artisgo” means any other relevant support platform and system that are developed by the company.

“พันธมิตรคู่ค้า” หมายถึง ผู้ให้บริการที่ดำเนินกิจการร้านเสริมความงามและสุขภาพ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้โดยตรง

“Partner” means service providers operating beauty and health stores. Which is directly serviced to the user.

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้ในแอพพลิเคชันสำหรับผู้ใช้

“User” means users who register in the user application.

“นโยบาย” หมายถึง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือคำสั่งสำหรับผู้ใช้แอพพลิเคชันอาร์ทิสโก อาร์ทิสโกจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเป็นระยะผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท

“Policy” means policies and guidelines or instructions for the users of the application. artisgo will notify it to users from time to time through the company's communication channel.

หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ (Your duties and responsibilities)

คุณยืนยันว่าคุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำ และผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่คุณมี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

1. คุณมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ ที่จะสามารถเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้

2. คุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้บริการเท่านั้น

3. คุณต้องตรวจสอบข้อมูลใดๆที่คุณมอบให้อาร์ทิสโก (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) ผ่านทางแอพพลิเคชันอาร์ทิสโกจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ชวนให้เข้าใจผิด

4. คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดใดๆ

5. คุณต้องไม่สร้างความเสียหาย หรือ หลบเลี่ยงการปฏิบัติการเครือข่ายที่เหมาะสมใดๆ ที่เป็นฐานตั้งของแอพพลิเคชันอาร์ทิสโก

การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณต่อเจ้าหน้าที่ (Your manner with other agents)

การเรียกใช้บริการการจองจากอาร์ทิสโกจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคุณและพันธมิตรคู่ค้า อาร์ทิสโกจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำ หรือการละเว้นไม่กระทำการใดๆ ของพันธมิตรคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กับคุณ ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อพันธมิตรคู่ค้า หรือบุคคลที่สามอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้บริการ คุณทำการยอมรับข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

1. จะปฏิบัติต่อพันธมิตรคู่ค้าและเจ้าหน้าที่อื่นๆด้วยความเคารพ และสอดคล้องกับนโยบาย และจะไม่ข้องเกี่ยวในพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หรือการคุกคาม ในขณะที่ใช้บริการ

2. จะไม่สร้างความเสียหายใดๆ ต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

3. เพื่อให้เกิดความชัดเจน อาร์ทิสโกจะไม่มีการรับรองผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แอพพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่มีหรือคุณเชื่อมต่อเข้าหาผ่านแอพพลิเคชันอาร์ทิสโก และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับหรือที่ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ดังกล่าว การให้คะแนนพันธมิตรคู่ค้ารายใดก็ตามในแอพพลิเคชันอาร์ทิสโก จะมีเจตนาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ระบุคะแนนความพึงพอใจ แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดการรับรอง (หรือในทางอื่น)โดยอาร์ทิสโก

ข้อร้องเรียน (Complaints)

1. หากคุณมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการที่คุณได้รับ อาร์ทิสโกจะรับข้อร้องเรียนดังกล่าวและดูแลจัดการเรื่องร้องเรียนของอาร์ทิสโก โดย คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าว และตกลงที่จะยื่นร้องเรียนที่คุณอาจมีผ่านทางแอพพลิเคชันอาร์ทิสโก ขอสงวนสิทธิในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังพันธมิตรคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

2. หากอาร์ทิสโกได้รับเรื่องร้องเรียนจากพันธมิตรคู่ค้าหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณ อาร์ทิสโกมีสิทธิในการส่งเรื่องร้องเรียนถึงคุณ หรือรับมือกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านกระบวนการดูแลจัดการเรื่องร้องเรียนและคุณต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

บัญชีของผู้ใช้งาน (User account)

1. การเข้าถึงระบบในฐานะผู้ใช้งานคุณต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันอาร์ทิสโกก่อนการใช้บริการ

2. คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ และเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการล็อกอิน และรายละเอียดการชำระเงินของคุณ) ไว้เป็นความลับ ไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัท อาร์ทิสโก จำกัด (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “อาร์ทิสโก”) เมื่อท่านใช้บริการ (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) กับทาง อาร์ทิสโก ผ่านทางแอพพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ (ซึ่งต่อ ไปในที่นี้เรียกว่า “แอพพลิเคชัน”) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการ ท่านตกลง และอนุญาตให้ทางอาร์ทิสโก รวบรวมการใช้ และโอนข้อมูลของท่านตามที่ได้กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อท่านเยี่ยมชมแอพพลิเคชัน และ /หรือใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชัน ซึ่งอาร์ทิสโก ให้บริการในจองบริการสริมความงามและสุขภาพ และบริการอื่นออนไลน์ (ซึ่งต่อ ไปในที่นี้เรียกว่า “บริการ”)

อาร์ทิสโกรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง (Gathering of user information by artisgo)

อาร์สโกจะทำการรวบรวมข้อมูลของท่าน เมื่อท่านได้มีสั่งซื้อสินค้า หรือใช้บริการกับทาง อาร์ทิสโกหรือใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน นอกจากนี้ อาร์ทิสโกจะรวบรวมข้อมูลของท่าน เมื่อท่านกรอกแบบสอบถามแล้ว และเมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมแอพพลิเคชัน ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมไว้ในระบบ อาร์ทิสโกจะทำการรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ (โดยข้อมูลจะมี ชื่อ, อีเมล, ที่อยู่ ,เบอร์โทรศัพท์ และ ตำแหน่งสถานที่ตั้งปัจจุบัน เป็นต้น) เมื่อท่านอนุญาตเท่านั้น อาร์ทิสโกจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อดำเนินการใช้งานตามที่เสนอผ่านทางแพลตฟอร์ม รวมถึงให้ข้อเสนอ และข้อมูลเกี่ยวกับอาร์ทิสโก รวมถึงบริการต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจ อาร์ทิสโกจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านการจองบริการอาร์ทิสโกจากการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน การส่งข้อความผ่านทางแอพพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นๆของอาร์ทิสโก หรือผ่านทางโฆษณา การทำ แบบสอบถาม และการตลาดทางตรง อาร์ทิสโกจะไม่เก็บข้อมูลสำคัญของท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่รวบรวมโดยอาร์ทิสโก (Use of personal information by artisgo)

ท่านยินยอมให้อาร์ทิสโก สามารถรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการจอง รวมถึงบริการเพิ่มเติมที่ท่านได้ดำเนินการตกลงไว้กับทางแอพพลิเคชัน ท่านยินยอมให้อาร์ทิสโกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ประกอบไปด้วย ชื่อ อีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์กับพันธมิตรคู่ค้า พนักงานของอาร์ทิสโก หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการกับอาร์ทิสโก ท่านยินยอมให้อาร์ทิสโก ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ใน การโฆษณาหรือการตลาดทางตรงเพื่อแจ้ง รายละเอียดของทางแอพพลิเคชัน รวมถึงการบริการของอาร์ทิสโก หรือเรื่องอื่นๆที่ท่านอาจสนใจ อาร์ทิสโกอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน และ ท่านยินยอมให้อาร์ทิสโก เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน กับบุคคลดังต่อไปนี้กับ องค์กรอื่นๆภายในกลุ่ม บริษัทอาร์ทิสโก จำกัด - บุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างโดยอาร์ทิสโกหรือสมาชิกท่านอื่นในกลุ่มบริษัท อาร์ทิสโก จำกัดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอาร์ทิสโก หรือทำการส่งสินค้าและให้บริการแทนอาร์ทิสโก หากท่านไม่ต้องการรับข่าวสารจากอาร์ทิสโก หรือไม่ต้องการให้อาร์ทิสโก เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอก กรุณาแจ้งให้เราทราบได้ที่ [email protected] หรือทำตามขั้นตอนเมื่อท่านได้รับข่าวสารจากอาร์ทิสโกในอีเมลของท่าน อาร์ทิสโกจะดำเนินการตามคำขอของท่าน โดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้ง โปรดทราบว่าการใช้บุคคลภายนอกดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ นั่นหมายถึงว่า อาร์ทิสโกจะไม่สามารถให้บริการท่านได้อีกต่อไป อาร์ทิสโกขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีเหตุจำเป็นในทางกฎหมาย หรือเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ และทรัพย์สินของอาร์ทิสโก หรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อหลีกเหลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น ในกรณีที่มีการขายกิจการ หรือการควบบริษัท เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Access to personal information of users)

อาร์ทิสโก จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และอัพเดทอยู่เสมอและไม่ทำการบิดเบือนข้อมูลใดๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้กับอาร์ทิสโก ทางเราจะรีบดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้ง และหากท่านต้องการสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เราทราบได้ที่ [email protected] ทางอาร์ทิสโกขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ หากอาร์ทิสโกได้รับแจ้ง การลบบัญชีผู้ใช้งาน มิได้หมายความว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับทางเราจะถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติ หากท่านมีความประสงค์ให้อาร์ทิสโกทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย กรุณาทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ข้างต้น โปรดทราบว่า การลบข้อมูลส่วนตัวออกจากระบบของอาร์ทิสโก หมายถึง ท่านยกเลิกการใช้บริการจากทางเราทั้งหมด ทางเราไม่อาจดำเนินการตามคำขอของท่าน หากมีข้อ กำหนดทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว (ถ้ามี) เราจะให้ท่านต้องยืนยันตัวตนก่อน โดยทำการส่งเอกสารสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับทางอาร์ทิสโกก่อน

การรักษาความปลอดภัย และการเก็บข้อมูลในข้อมูลส่วนบุคคล (Security and storage of personal information)

อาร์ทิสโกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยที่สุดและป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในทางที่ผิด การก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว การทำข้อมูลสูญหาย การนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน อาร์ทิสซโกจะทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านที่มีทั้งหมด หากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้งานแล้วภายใต้ข้อ กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ข้อกำหนดจากข้างบน) เมื่อท่านตั้งรหัสผ่านเพื่อเขาใช้ บริการของทางเว็บไซต์ท่านต้องเก็บรหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกรหัสดังกล่าวกับผู้อื่น ด้วยลักษณะการใช้งานแอพพลิเคชัน อาร์ทิสโกไม่สามารถรับรองความปลอดภัย ขณะที่ท่านได้ทำการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเรา และ ท่านยอมรับว่าท่านได้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเราโดยยอมรับเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่า มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแอพพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Changes to the privacy policy)

ทางอาร์ทิสโก ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางอาร์ทิสโกจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแอพพลิเคชันหรือผ่านทางอีเมลตามที่เห็นสมควรโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

แอพพลิเคชัน (Application)

ทางแอพพลิเคชันของอาร์ทิสโก มีการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันอื่นๆ แต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ได้กับทางแอพพลิเคชันของเราเท่า นั้น ดังนั้น ท่านมีความจำเป็นต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชันอื่นๆที่ท่านกำลังใช้งานอยู่ด้วย

การจัดการหรือลบข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบัญชี Facebook

ท่านสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อแอพพลิเคชันกับบัญชีผู้ใช้ Facebook ของท่านได้ทุกเมื่อ แอพพลิเคชันจะลบข้อมูลการเชื่อมต่อบัญชี Facebook ของท่าน

การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการรับบริการ (Opinions and suggestions for services)

อาร์ทิสโกยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน การนำเสนอเนื้อหาของคุณไปยังผู้ให้บริการหรือผ่านบริการ ทางอีเมล การโพสต์ผ่านผลิตภัณฑ์การซิงโครไนส์ของอาร์ทิสโกผ่านบริการและแอพพลิเคชันของบุคคลอื่น หรือตลอดจนเนื้อหาใดๆ ของคุณที่ส่งต่อไปยังบัญชีอาร์ทิสโกของคุณโดยอาศัยผลิตภัณฑ์หรือบริการ รีวิว คำถาม ภาพถ่ายหรือวิดีโอ ความคิดเห็น ข้อแนะนำ ความคิด หรือสิ่งอื่นใดของบริษัท อาร์ทิสโก ที่อยู่ในเนื้อหาของคุณ คุณได้ให้สิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว สิทธิ์ที่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ สิทธิ์ถาวร สิทธิ์ที่สามารถถ่ายโอนได้ สิทธิ์ที่เพิกถอนไม่ได้ และสิทธิ์ที่สามารถให้สิทธิ์ย่อยอื่นๆ แก่บริษัท อาร์ทิสโก เพื่อ (ก) โฮสต์ ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เรียกใช้ ปรับ แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติม และนำออกแสดงสู่สาธารณะ และดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าวของคุณในสื่อทั่วโลก ซึ่งเป็นที่ทราบในขณะนี้หรืออาจคิดขึ้นหลังจากข้อตกลงฉบับนี้ (ข) ทำให้เนื้อหาของคุณและผู้อื่นพร้อมใช้งานทั่วโลก (ค) จัดหา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการ และทำให้เนื้อหาของคุณที่แบ่งปันในบริการพร้อมใช้งานสำหรับบริษัท องค์กร หรือบุคคลอื่น สำหรับรวบรวม ออกอากาศ แจกจ่าย ส่งเสริมการขาย หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวของคุณในสื่อและบริการอื่นๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และข้อตกลงฉบับนี้ และ (ง) ใช้ชื่อและ/หรือเครื่องหมายการค้าที่คุณส่งในเนื้อหาดังกล่าวของคุณ และคุณตกลงยอมรับให้ สามารถที่จอาร์ทิสโกะเลือกนำเนื้อหาของคุณออกเผยแพร่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ และคุณยังได้ให้สิทธิ์แก่บริษัท อาร์ทิสโกในการดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลหรือองค์กรใดที่ละเมิดสิทธิ์ของคุณหรือของบริษัท อาร์ทิสโก ในเนื้อหาของคุณ เนื่องจากกระทำผิดข้อตกลงนี้ คุณตกลงและยอมรับว่าเนื้อหาของคุณไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ และคุณยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิ์ที่จำเป็น (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น) คำยินยอม และคำอนุญาตให้เผยแพร่และใช้งาน (และเพื่อให้เผยแพร่และใช้งานอื่นใดสำหรับบริษัท อาร์ทิสโก) เนื้อหาของคุณตามที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงฉบับนี้

หากเกิดกรณีที่มีการตัดสินว่าคุณขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของงาน (รวมถึงสิทธิ์ในการระบุแหล่งที่มาหรือความถูกต้อง) ในเนื้อหาของคุณ ถือว่าคุณได้ประกาศไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า (ก) คุณไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนตัวใดๆ ในเนื้อหาหรืองานต่อเนื่องเพิ่มเติมใดๆ หรือปรับปรุงหรืออัปเดตเนื้อหาดังกล่าว (ข) คุณไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ต่อการเผยแพร่ ใช้ ดัดแปลง ลบ และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของคุณของบริษัท อาร์ทิสโก หรือผู้รับสิทธิ์การใช้งาน ผู้รับช่วง และผู้รับโอนของบริษัทฯ (ค) คุณสละสิทธิ์และยินยอมที่จะไม่เรียกร้องหรืออ้างสิทธิ์ใดๆ ต่อสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของผลงานของผู้สร้างในเนื้อหาของคุณตลอดไป และ (ง) คุณปลดปล่อยบริษัท อาร์ทิสโก และผู้รับสิทธิ์การใช้งาน ผู้รับช่วง และผู้รับโอนของบริษัทฯ จากการเรียกร้องคุณอาจอ้างกับบริษัทอาร์ทิสโก โดยอาศัยสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว โปรดทราบว่าเราอาจนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคุณมาใช้ได้ทุกเมื่อ และเราไม่มีหน้าที่เก็บความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้เป็นความลับ

การติดต่อ (Contact)

หากท่านมีข้อเสนอเเนะ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและคำขอใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับทางอาร์ทิสโก ท่านสามารถติดต่อ บริษัทอาร์ทิสโก จำกัด เลขที่ 93/6 หมู่ 4 ซอยระเงง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 หรือ ส่งคำขอมาที่อีเมล [email protected] ทางเรายินดีให้คำแนะนำและบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

*ให้ยึดข้อกำหนดการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทยนี้ไปก่อนจนกว่าฉบับภาษาอังกฤษจะแล้วเสร็จ